Infiltratiekratten

©www.indra-infra.com

Infiltratiekratten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Deze kunststofkratten zijn omhuld met geotextiel om dichtslibben te voorkomen. 

Ze nemen bovengronds geen ruimte in en hebben een grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Er kan dus meer regenwater gebufferd worden en vertraagd afgegeven worden aan het grondwater. Er zijn infiltratiekratten in diverse afmetingen: voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor hele stadswijken.

De kratten kunnen bijvoorbeeld toegepast worden in tuinen, onder wegen, sportvelden en parkeergarages, wat dubbel grondgebruik mogelijk maakt. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Schematische doorsnede infiltratiekratten
Schematische doorsnede van infiltratiekratten onder de weg.

Afkoppelen met de hydroblob
Afkoppelen van regenwater in de tuin met de Hydroblob. ©Merlijn Michon.

Home Tuin Maatregelen tuin Infiltratiekratten